Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING 

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941, gevestigd aan Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.februaristaking.nl 

Tolhuisweg 2

1031 CL Amsterdam 

020-5287129

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 

is te bereiken via bseekenbrink@spkb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als u ons daar toestemming voor geeft voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw donatie;

– Verzenden van ons magazine, nieuwsbrief en/of programmawijzigingen indien noodzakelijk;

– Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze verantwoording naar donateurs of belastingaangiften. (schenkingen)

– Het plaatsen van uw naam op de ondersteuningslijst indien u hier apart toestemming voor geeft.

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 verstrekt geen informatie aan derden alleen als dit nodig is voor de organisatie van het defilé (postverzending/mailinglist) en om te voldoen aan een onze wettelijke verplichting. 

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@februaristaking.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Comite Herdenking Februaristaking 1941 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@februaristaking.nl of telefonisch 020-5287129